fbpx

Ładowanie strony

Rozwód

Polski ustawodawca przyjmuje zasadę trwałości związku małżeńskiego. Rozwiązanie tego związku można uzyskać poprzez rozwód, o którym orzeka wyłącznie sąd. Aby sędzia wydał takie rozstrzygnięcie, konieczne jest ustalenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Powstaje jednak pytanie co oznacza trwały i zupełny rozkład pożycia? Wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione trzy więzi łączące małżonków. Rozkład, o którym mowa, jest przy tym procesem rozciągniętym w czasie, a nie zdarzeniem jednorazowym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1999 r. III CKN 386/98). Osiągnięcie rozwodu jest możliwe więc po spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek. W innym przypadku pozew rozwodowy może zostać oddalony.

Sądem właściwym do orzekania rozwodu jest Sąd Okręgowy. Miejscowo co do zasady właściwy jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze mieszka. W sprawie o rozwód sąd rozstrzyga przede wszystkim czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Oczywiście na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga również takie kwestie jak władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem obojga małżonków, nad miejscem jego zamieszkania, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o alimentach. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania po rozwodzie. Mając na uwadze powyższe należy przyznać, że pozew o rozwód musi zawierać właściwe żądania, wnioski i ich uzasadnienie. Aby sprostać tym formalnościom nasi specjaliści przygotowali dla Państwa inteligentny kreator, który pozwala samodzielnie stworzyć pozew rozwodowy lub odpowiedź na pozew. Jest on prosty w obsłudze, a wygenerowany dokument jest dostępny w panelu klienta nawet po jego pobraniu. Oferujemy również usługę sprawdzenia pisma pod kątem jego poprawności i skuteczności oraz konsultacje w celu przygotowania do rozprawy. Świadczymy też usługę kompleksowej obsługi włącznie z reprezentacją na rozprawie.

Poznaj dalsze artykuły dotyczące tematyki rozwodowej /baza wiedzy/